W dniu 9 czerwca 2022 zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu na New Connect akcji spółki Games Box S.A. O terminie debiutu spółka poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GAMES BOX S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
2) 53.750 (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B.