W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej Emitenta. Spółka bazuje na własnych pomysłach na gry, co przyczynia się do eksploatacji danego IP gry na wszystkich polach w przyszłości, począwszy od wersji STEAM na PC po późniejsze porty oraz następnie DLC. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki poprzez generowanie ponadprzeciętnych zysków ze sprzedaży nisko- i średniobudżetowych gier.

Powyższy cel będzie realizowany przy następujących założeniach:

 1. prowadzenie ciągłego i intensywnego procesu poszukiwania pomysłów na nowe gry,
 2. precyzyjne i efektywne badanie potencjału poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem produkcji,
 3. wdrażanie do etapu produkcji pomysłów, które mają potwierdzenie rynkowe, niezależnie od wstępnych ocen i oczekiwań Emitenta,
 4. tworzenie jakościowych produkcji przy utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej,
 5. szeroki i systematyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji, również przy wykorzystaniu zasobów Grupy Ultimate Games i PlayWay,
 6. wprowadzenie do sprzedaży minimum jednego tytułu rocznie,
 7. rozwój potencjału intelektualnego poprzez rozbudowę zespołów wewnętrznych Spółki,
 8. rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie portowania oraz certyfikacji wydanych gier na inne platformy, przede wszystkim konsole,
 9. korzystanie z potencjału Grupy Kapitałowej Ultimate Games i PlayWay w zakresie wymiany wartościowych informacji, doświadczeń, dobrych praktyk biznesowych oraz produkcyjnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2022-2023. Spółka, w celu realizacji strategii rozwoju, rozważa wykorzystanie środków wypracowanych z działalności operacyjnej Spółki, tj. środków ze sprzedaży gier. Środki pozyskane z emisji akcji serii B, w kwocie 645.000,00 zł, Emitent przeznaczy na produkcję następujących tytułów, tj:

 • 250.000,00 zł na dokończenie produkcji gry pt. Riot Control Simulator,
 • 150.000,00 zł na dokończenie produkcji gry pt. Repo Man,
 • 200.000,00 zł na pozostałe projekty będące na wczesnym etapie rozwoju.

Pozostała kwota, w wysokości ok. 45.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie realizacji ww. projektów, a także jest wydatkowana na bieżące działania operacyjne związane z działalnością Spółki.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego emisja akcji nie jest planowana.