Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2021 (w zł) jest następująca:

Wyszczególnienie 2020 2021*
Przychody ze sprzedaży w kraju 92,42% 82,82%
Przychody ze sprzedaży zagranicą 7,58% 17,18%

* szacunkowe dane nie zbadane przez biegłego rewidenta