Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2021 (w zł) jest następująca:

Wyszczególnienie 2020 2021
Przychody ze sprzedaży gier, w tym: 111 104,14 189 154,38
Przychody ze sprzedaży usług 20 000,00 100 000,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
158 559,25 272 671,00
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 289 663,39 561 825,38