Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2022 (w zł) jest następująca:

Wyszczególnienie 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży gier, w tym: 131 104,14 289 154,38 108 182,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
20 000,00 272 671,00 276 415,80
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 289 663,39 561 825,38 384 598,38