Wyszczególnienie 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży 289 663,39 561 825,38
Zysk ze sprzedaży 8 866,14 35 015,73
     
Amortyzacja 0,00 0,00
EBIT 8 866,43 35 014,32
Zysk netto 8 171,16 31 600,16
     
Aktywa trwałe 0,00 100 000,00
Aktywa obrotowe 1 555 097,11 2 182 544,27
Zapasy 158 559,25 431 230,25
Należności krótkoterminowe 57 430,37 162 704,08
Środki pieniężne 1 339 107,49 1 588 317,79
     
Kapitał własny 1 547 190,16 2 144 940,32
Zobowiązania i rezerwy 7 906,95 137 603,95
Zobowiązania krótkoterminowe 7 906,95 137 603,95
Suma bilansowa 1 555 097,11 2 282 544,27

* szacunkowe dane nie zbadane przez biegłego rewidenta