Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Ultimate Games S.A. 546 000 546 000 44,985% 44,985%
Tomasz Supeł 121 427 121 427 10,004% 10,004%
Jakub Trzebiński 60 935 60 935 5,020% 5,020%
Pozostali* 485 388 485 388 39,991% 39,991%
Suma 1 213 750 1 213 750 100,00% 100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)